STÁHNĚTE SI APLIKACI A ZÍSKEJTE 15% SLEVU KÓD: APPONLY
12

PRAVIDLA A PODMÍNKY


 

Tato Pravidla a podmínky upravují používání www.floryday.com (dále jen “Stránka”) pro všechny návštěvníky webových stránek. Jako takové představují tyto Podmínky závaznou dohodu mezi Vámi jakožto Uživatelem stránek (“Vy” nebo “Uživatel”) a ZC HOLDING (HK) LIMITED(dále jen “ZC”) a/nebo jeho přidruženými subjekty (souhrnně označované jako “ZC”, “nás”, “my”, nebo “naše”) (“floryday.com”, “Stránky”). Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s tím, že se budete po celou dobu užívání řídit těmito Pravidly používání a jakýchkoli případných doplnění nebo změn. Proto Vás žádáme, abyste si tato Pravidla a podmínky pečlivě přečetli před tím, než začnete využívat tuto Stránku. Vezměte prosím na vědomí, že tato Pravidla a podmínky nevytvářejí žádný důvěrný vztah mezi námi a Vámi.

Vaše používání těchto stránek je také předmětem naší Ochrany osobních údajů. Proto si, prosím, před používáním těchto Stránek pečlivě prostudujte také Zásady ochrany osobních údajů. V případě, že existuje nějaký rozpor v ustanoveních v rámci těchto Podmínek a ustanoveních v rámci Ochrany osobních údajů, budou použity ustanovení Ochrany osobních údajů.

Pokud pocházíte ze zemí Evropské unie, tyto pojmy představují smlouvu mezi vámi a ZC. V rámci této dohody bude zboží a/nebo služby dodáno prostřednictvím ZC, v závislosti na druhu platební metody použité na nákup zboží a/nebo služby. Pokud pobýváte v kterékoli jiné zemi, tyto pojmy představují smlouvu mezi vámi a ZC a zboží a/nebo služby bude dodáno přímo ZC.

 

1. Přijetí Podmínek služeb a odškodnění

Pokaždé, kdy využíváte nebo si zajišťujete přístup k floryday.com, dáváte souhlas k tomu, že jste vázáni těmito Podmínkami, ve znění pozdějších předpisů, s předchozím upozorněním nebo bez upozornění. Pokud navíc používáte určité služby nebo přístup k floryday.com, stanete se předmětem vyhrazení pravidel nebo pokynů platných pro tyto služby, a tyto pravidlá a pokyny budou zahrnuty jako reference v rámci těchto Podmínek služeb. Přečtěte si prosím stránku Zásady ochrany osobních údajů, která je začleněna do těchto podmínek.

2. Služby Floryday

Služby, které jsou vám poskytovány na floryday.com a prostřednictvím floryday.com, jsou poskytovány na základě „stavu, v jakém jsou“. Vyjadřujete souhlas s tím, že si Floryday vyhrazuje právo změnit nebo přerušit poskytování floryday.com a jeho služeb, a odstranit údaje, které poskytuje, a to buď dočasně, nebo trvale, kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti vůči Vám. Floryday nenese odpovědnost ani neručí za včasnost odstranění informací, selhání systému pro ukládání informací, nepřesnost informací, nebo nesprávné doručení informace.

3. Vaše povinnosti a registrační závazky

Aby bylo možné používat floryday.com nebo některé části těchto stránek, můžete být požádáni o registraci uživatelského účtu na floryday.com. V tomto případě se zavazujete poskytnout pravdivé informace na požádání, a – pokud je požadována minimální věková hranice pro způsobilost k uživatelskému účtu – zavazujete se, že dosahujete alespoň stanovené minimální věkové hranice. Registrací uživatelského účtu výslovně souhlasíte s Podmínkami a pravidly těchto Stránek a podmínkami, včetně případných změn provedených Floryday, které jsou zde publikovány.

4. Zásada ochrany osobních údajů

Registrační údaje a jiné osobní údaje, které může Stránka shromažďovat, se řídí podmínkami v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Floryday.

5. Registrace a heslo

Jste odpovědní za zachování důvěrnosti Vašeho hesla a budete odpovědní za veškeré používání vašeho uživatelského účtu a/nebo uživatelského jména, ať už je Vámi povoleno, či nikoli. Vyjadřujete souhlas s tím, že neodkladně informujete Floryday o jakémkoli neoprávněném použití Vašeho uživatelského účtu, uživatelského jména nebo hesla.

6. Zásady navracení plateb

Pokud nejste z jakéhokoli důvodu spokojeni se svým nákupem, kontaktujte nás na adrese service@floryday.com do 14 dnů od obdržení zásilky, abychom zařídili výměnu nebo vrácení peněz. Položky musí být v původním stavu, nenošené, neprané, nezměněné a nepoškozené s původními visačkami.

7. Vaše chování

Souhlasíte s tím, že veškeré informace nebo data jakéhokoli druhu, ať už text, software, kód, hudba nebo zvuk, fotografie, grafika, video nebo jiné materiály („Obsah“), které jsou k dispozici veřejně nebo soukromě, spadají pod výlučnou odpovědnost osoby poskytující uvedený obsah, nebo osoby, jejíž uživatelský účet je používán. Souhlasíte, že floryday.com Vás může vystavit obsahu, který může být nežádoucí nebo urážlivý. Floryday není žádném případě odpovědný za obsah zobrazený na floryday.com, ani za případné chyby nebo opomenutí.

Užíváním stránek Floryday.com nebo využíváním jakýchkoli poskytovaných služeb výslovně souhlasíte s tím, že:

(a) nebudete poskytovat jakýkoli obsah nebo se sami chovat takovým způsobem, který lze považovat za: nezákonný, protiprávní, hrozivý, škodlivý, zneužívající, obtěžující, týkající se stalkingu, pomlouvačný, hanlivý, vulgární, obscénní, urážlivý, nežádoucí, pornografický, navržený tak, aby rušil nebo omezoval fungování floryday.com nebo jakékoli poskytované služby, infikován virem nebo jiným destruktivním nebo škodlivým programem, čímkoli, co vede k občanské nebo trestní odpovědnosti, nebo je v rozporu s platnými místními, národními nebo mezinárodními právy;

(b) nebudete zosobňovat nebo zkreslovat váš vztah s jakoukoli osobou nebo subjektem, nebudete falšovat, či se jinak snažit zatajit nebo zkreslit původ jakéhokoli obsahu, který jste poskytli;

(c) nebudete shromažďovat nebo sbírat jakékoli informace o ostatních uživatelích;

(d) nebudete poskytovat a nebudete používat obsah nebo službu floryday.com komerčním způsobem, nebo jakýmkoli způsobem, který by zahrnoval nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidová schémata nebo jakoukoli jinou formu neautorizované reklamy nebo obchodu. Nebudete používat floryday.com k podpoře nebo provozování služeb nebo obsahu bez předchozího písemného souhlasu Floryday;

(e) nebudete poskytovat jakýkoli obsah, který může vést občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti Floryday, nebo mohou být považovány za porušení jakéhokoli místního, národního nebo mezinárodního práva, včetně – avšak nikoli pouze – právních předpisů týkajících se autorských práv, ochranných známek, patentů nebo obchodních tajemství.

8. Poskytnutí obsahu na Floryday.com

Poskytnutím jakéhokoli obsahu Floryday.com:

(a) souhlasíte s poskytnutím Floryday celosvětového, bezplatného, časově neomezeného, nevýhradního práva a licence (včetně jakýchkoli morálních práv nebo jiných nezbytných práv), že může - používat, zobrazovat, reprodukovat, měnit, upravovat, publikovat, distribuovat, provádět, promovat,  archivovat, překládat a vytvářet odvozená díla a kompilace, zcela nebo z části. Tato licence platí ve vztahu k jakékoli formě, médiím a technologiím již známým v době poskytnutí, nebo vyvinutým později;

(b) zaručujete se, že máte všechny zákonná, morální a další práva, která mohou být nutná k udělení licence Floryday uvedené v tomto odstavci 7;

(c) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Floryday bude mít právo (ale nikoli povinnost) v konečném uvážení odmítnout zveřejnit nebo odstranit či blokovat přístup k veškerému obsahu, který poskytuje, kdykoli a z jakéhokoli důvodu, s nebo bez předchozího upozornění.

9. Typografické chyby

Floryday se snaží poskytovat naprosto přesně popsané produkty a informace o cenách, navzdory tomu však může dojít k chybám v uvedených cenách nebo typografickým chybám. Floryday.com může potvrdit cenu položky až poté, co byla objednána. V případě, že je položka uvedena s nesprávnou cenou nebo obsahuje nesprávné informace o výrobku, Floryday.com má právo na základě vlastního uvážení odmítnout nebo zrušit veškeré objednávky pro danou položku. V případě, že je položka špatně naceněná, může vás Floryday na základě vlastního uvážení zkontaktovat ohledně dalšího postupu, nebo vás o zrušení objednávky informovat.

10. Ceny v různých měnách

Stanovené ceny výrobků prodávaných na floryday.com jsou založeny na částkách kalkulovaných v amerických dolarech (US$). Ceny zobrazené v jiných měnách jsou přepočteny z amerických dolarů podle aktuálních kurzu měn. Vzhledem ke kolísání kurzu měn, ceny zobrazené v nominální hodnotě jiné než americký dolar, kdekoli jinde jako na individuální stránce produktu, nemusí být nutně aktuální. Místa na stránce, kde by mohla být nominální hodnota měny nepřesná, zahrnují kromě jiného reklamní bannery, propagační stránky a informace o produktech a kategoriích. Ceny zobrazené na jednotlivých stránkách produktů, bez ohledu na nominální hodnoty měny, jsou aktuální ceny, které jste povinni zaplatit floryday.com, vyjma dopravy.

11. Odškodnění

Dáváte svůj souhlas s odškodněním a udržením dobrého jména Floryday a Floryday zástupců, dceřiných společností, poboček, spřízněných stran, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, agentů, nezávislých dodavatelů, inzerentů, partnerů a spolupracovníků, u jakéhokoli nároku nebo poptávky, včetně přiměřených právních poplatků, které mohou být podány jakoukoli třetí stranou, vyplývající z Vašeho chování nebo souvislosti s floryday.com nebo služby, Vašeho poskytnutí obsahu, porušení těchto Podmínek a pravidel, nebo jakéhokoli porušení práv jiné osoby či strany z Vaší strany.

12. Vyloučení záruk

JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLI SLUŽEB NEBO OBSAHU (DÁLE JEN „SLUŽBA“) POSKYTOVANÉHO FLORYDAY.COM A ZC HOLDING (HK) LIMITED JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SLUŽBY A OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY TAK, „JAK JSOU“, A FLORYDAY VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, UČINĚNÉ MLČKY ČI VÝSLOVNĚ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, A NEPORUŠENÍ.

FLORYDAY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO VÝSLOVNÉ, ŽE JAKÁKOLI SOUČÁST SLUŽBY BUDE NEPŘETRŽITĚ BEZ CHYB, BEZ VIRŮ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ, PŘESNÁ, SPOLEHLIVÁ ČI JAKÉKOLI KVALITY, ANIŽ TO ZARUČUJE NEBO IMPLICITNĚ UVÁDÍ, ŽE JAKÝKOLI OBSAH JE BEZPEČNÝ PRO STAHOVÁNÍ. JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE, ŽE FLORYDAY NENÍ ANI ÚČASTNÍKEM SLUŽBY POSKYTOVÁNÍ JAKÉHOKOLI PORADENSTVÍ NEBO JINÝCH INFORMACÍ, ZÍSKANÝCH NA FLORYDAY.COM - TY MOHOU BÝT POUŽITY POUZE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ANI TAK ZA NĚ FLORYDAY NEZODPOVÍDÁ.

Některé jurisdikce neumožňují zřeknutí se odpovědnosti z vyplývajících záruk, a některá prohlášení výše uvedená se na Vás nemusí vztahovat, pokud jde o předpokládané záruky, ostatní podmínky však navzdory tomu zůstávají vynutitelné.

13. Omezení odpovědnosti

JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE, ŽE EDITOR STRÁNEK NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY. TO ZAHRNUJE, KROMĚ JINÉHO, ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU ZISKU, DOBRÉHO JMÉNA, POUŽITÍ, DAT NEBO JINÝCH HMOTNÝCH ZTRÁT (I PŘES TO, ŽE FLORYDAY BYL INFORMOVÁN O MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY), ZPŮSOBENÉ (I) VYUŽITÍM SLUŽEB NEBO NESCHOPNOSTÍ VYUŽITÍ SLUŽEB, (II)NÁKLADY NA ZÍSKÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB PLYNOUCÍCH Z KAŽDÉ TRANSAKCE PROVEDENÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, (III) NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM NEBO ZMĚNOU VAŠICH DATOVÝCH PŘENOSŮ, (IV) PROHLÁŠENÍM JAKOUKOLI TŘETÍ OSOBOU NEBO CHOVÁNÍM JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY VYUŽÍVAJÍCÍ SLUŽEB, NEBO (V) JAKOUKOLI ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB.

V některých jurisdikcích není povoleno omezení odpovědnosti, a proto je možné, že se na Vás toto omezení nevztahuje.

14. Vyhrazení práv

Floryday si vyhrazuje veškerá práva Floryday, zahrnující, kromě jiného, jakákoli a všechna autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství a jakákoli jiná vlastnická práva, která Floryday může mít, pokud jde o floryday.com, jeho zboží, obsah a služby. Užívání práv a majetku Floryday vyžaduje předchozí písemný souhlas Floryday. Tím, že Vám Floryday umožní nakládat se službami, neposkytuje ale ať už nevýslovně nebo výslovně licence či práva, a zároveň nebudete mít žádná práva provádět jakékoli komerční využití floryday.com nebo poskytovaných služeb bez předchozího písemného souhlasu Floryday.com.

15. Oznámení o porušení autorských práv

Pokud jste přesvědčeni, že Vaše vlastnictví bylo využito jakýmkoli způsobem, který by mohl být považován za porušení autorských práv nebo porušení Vašich práv k duševnímu vlastnictví, můžete kontaktovat zprostředkovatele pro autorská práva prostřednictvím emailu na service@floryday.com.

16. Rozhodčí řízení

V případě, že se stranám nepodaří dohodnout ve lhůtě 30 dnů od doby, co spor začal, souhlasí obě strany s předložením tohoto sporu k Hongkongskému Mezinárodnímu Arbitrážnímu Centru (Hong Kong International Arbitration Center, dále jen „HKIAC“) pro rozhodčí řízení, které se provádí v souladu s rozhodčími pravidly Komise, působící v době podání žádosti o rozhodčí řízení. Rozhodčí nález je konečný a platný pro obě strany.U transakcí v EU se spor vztahuje na francouzské právo.

17. Další informace

(I) V případě, že je jakékoli ustanovení těchto Podmínek v rozporu s právními předpisy obou stran, bude uvedené ustanovení vykládáno tak, aby odráželo původní záměry stran v souladu s platnými právními předpisy, a zbývající část těchto podmínek zůstane platná a použitelná; (II) Neschopnost kterékoli strany prosadit jakákoli práva podle těchto Podmínek nebude považováno za zřeknutí se práva této strany, a uvedené právo zůstává v plné platnosti a účinnosti; (III) Souhlasíte s tím, že jakýkoli nárok nebo příčina, pokud jde o Floryday.com nebo její služby, musí být podána během jednoho (1) roku poté, co takový nárok nebo příčina vznikly, jinak bude takový nárok nebo příčina promlčen navždy, a to bez ohledu na jakýkoli rozpor s právními předpisy; (IV) Floryday může postoupit práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek. V tomto případě je Floryday zbaven jakékoli další odpovědnosti.

0

Livechat teď

Přihlaste se přes Facebook

Přihlásili jste se na Facebooku a můžete se teď přihlásit na Floryday.com.

Přihlašuji se na Floryday, prosím čekejte...

Závazná schránka

Váš účet potřebuje závazný e-mail.

Přihlaste se přes Google

Přihlásili jste se na Googleu a můžete se teď přihlásit na Floryday.com.

Přihlašuji se na Floryday, prosím čekejte...

*Narozeniny(pro speciální dárek):
ZAREGISTRUJTE SE &
ZÍSKEJTE 5% SLEVU
  • *Narozeniny(pro speciální dárek):
Máte již účet?  Přihlásit se