STIAHNUŤ SI APLIKÁCIU A ZÍSKAŤ 15% ZĽAVU KÓD: SKUTOČNE
12

ZMLUVNÉ PODMIENKY


 

Tieto Zmluvné podmienky upravujú používanie www.floryday.com (ďalej „Stránky“) všetkými návštevníkmi Stránky. Tieto Zmluvné podmienky predstavujú záväznú dohodu medzi Vami ako užívateľom Stránky (ďalej „Vy“ alebo „užívateľ“), a ZC HOLDING (HK) LIMITED (ďalej ZC), prípadne jeho pridružené jednotky (spoločne označované ako „ZC“, „my“ alebo „náš“) („floryday.com“, „Stránka“). Používaním Stránky súhlasíte v každom čase Vášho používania Stránky dodržiavať tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek prílohy alebo úpravy. Žiadame Vás preto, aby ste si, prosím, pred vstupom na Stránku starostlivo prečítali tieto Zmluvné podmienky. Vedzte, prosím, že tieto Zmluvné podmienky nevytvárajú dôverný vzťah medzi Vami a nami.

Vaše používanie Stránky podlieha aj našim Zásadám ochrany súkromia. Preto si, prosím, pred používaním Stránky starostlivo prečítajte aj Zásady ochrany súkromia. V prípade konfliktu medzi ustanoveniami v týchto Podmienkach zmluvy a ustanoveniami v Zásadách ochrany súkromia budú platné ustanovenia Zásady ochrany súkromia.

Ak prebývate v krajine v rámci Európskej Únie, tieto sú dohodou medzi Vami a ZC. V rámci tejto dohody budú tovary alebo služby doručované prostredníctvom ZC v závislosti na type platobnej metódy použitej na objednanie tovaru alebo služieb. Ak prebývate v akejkoľvek inej krajine, tieto Zmluvné podmienky sú dohodou medzi Vami a ZC a tovary alebo služby budú doručované priamo ZC.

1. Súhlas s Podmienkami zmluvy a prílohami

Zakaždým, keď používate alebo spôsobujete prístup k Floryday.com, záväzne súhlasíte, že sa budete riadiť týmito Podmienkami zmluvy, ktoré môžu byť priebežne upravované bez toho, aby ste boli o tom upovedomený. Okrem toho, ak používate osobitnú službu na Floryday.com, alebo prostredníctvom Floryday.com, podrobujete sa všetkým pravidlám a smerniciam platným pre tieto služby, a tieto budú integrované v rámci týchto Podmienok zmluvy. Prečítajte si, prosím, Zásady ochrany súkromia tejto Stránky, ktoré sú integrované v rámci týchto Podmienok zmluvy.

2. Služby Floryday

Floryday.com a služby, ktoré Vám poskytuje na stránke Floryday.com a jej prostredníctvom, sú poskytované na základe „stavu, v akom sú“. Súhlasíte s tým, že Floryday si vyhradzuje právo upravovať alebo zrušiť poskytovanie stránky Floryday.com a jej služieb, a odstrániť Vami poskytnuté údaje, či už dočasne alebo trvalo, kedykoľvek, bez predošlého oznámenia a bez akéhokoľvek dlhu voči Vám. Floryday nezodpovedá za včasnosť, odstránenie informácií, neschopnosť skladovať informácie, nepresné informácie alebo nevhodné doručenie informácií.

3. Vaša zodpovednosť a povinnosti pri registrácii

Aby ste mohli používať stránku Floryday.com alebo niektoré jej časti, možno si budete na Floryday.com musieť zaregistrovať užívateľský účet; v tom prípade súhlasíte s poskytovaním pravdivých údajov na požiadanie, a - v prípade, že pre platnosť užívateľského účtu je požadovaný minimálny vek – zaväzujete sa, že ste dosiahli minimálne požadovaný vek. Registráciou užívateľského účtu explicitne súhlasíte s Podmienkami zmluvy tejto stránky, vrátane akýchkoľvek úprav vykonaných spoločnosťou Floryday, ktoré sú zverejnené na tomto mieste.

4. Zásady ochrany súkromia

Registračné údaje a ďalšie osobne identifikovateľné informácie, ktoré môže táto stránka zhromažďovať, sú predmetom podmienok Zásad ochrany súkromia Floryday.

5. Registrácia a heslo

Ste zodpovedný(á) za dodržiavanie dôvernosti svojho hesla a budete zodpovedný za celé používanie svojho užívateľského účtu a užívateľského mena, bez ohľadu na to, či ste k tomu dali oprávnenie alebo nie. Súhlasíte s tým, že okamžite upovedomíte Floryday o každom neoprávnenom používaní Vášho účtu, užívateľského mena alebo hesla.

6. Reklamácie a vrátenie tovaru

Ak ste pre nejakú príčinu nespokojný(á) s Vašou objednávkou, kontaktujte nás, prosím, na adrese service@floryday.com do 14 dní od prijatia pre uskutočnenie výmeny alebo refundácie. Tovar musí byť v pôvodnom stave, nenosený, nepratý, nezmenený a nepoškodený s pripojenými originálnymi visačkami.

7. Vaše správanie

Súhlasíte s tým, že informácie alebo údaje všetkého druhu, či už textové, vo forme softvéru, kódu, hudobné alebo zvukové, fotografické, video alebo iné materiály („obsah“), dostupné verejne alebo súkromne, budú výhradnou zodpovednosťou osoby poskytujúcej spomínaný obsah, alebo osoby, ktorej užívateľský účet je použitý. Súhlasíte s tým, že Floryday.com Vás môže vystaviť obsahu, ktorý môže byť nežiadúci alebo pohoršujúci. Floryday žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah zobrazený na Floryday.com alebo akékoľvek chyby alebo opomenutie.

Používaním Floryday.com alebo niektorej zo služieb, ktoré poskytuje, explicitne súhlasíte stým, že:

(a) neposkytnete žiaden obsah alebo sa nebudete správať spôsobom, ktorý by sa mohol pokladať za: nezákonný; ilegálny; výhražný; škodlivý; urážlivý; obťažujúci; sliedivý; nezákonný; nactiutŕhačský; ohováračský; vulgárny; obscénny; agresívny; nežiadúci; pornografický; vyvinutý s cieľom zasahovať do činnosti Floryday.com alebo akejkoľvek poskytnutej služby, alebo ju narušiť; infikovaný vírusom alebo iným deštruktívnym alebo zhubným programom; spôsobujúci občiansku alebo kriminálnu príťaž; alebo odporujúci platnému regionálnemu, štátnemu alebo medzinárodnému právu;

(b) nebudete zosobňovať alebo nevhodne reprezentovať svoje spojenie s akoukoľvek osobou alebo jednotkou; nebudete falšovať alebo pokúšať sa zamlčať alebo skresliť pôvod akéhokoľvek Vami poskytnutého obsahu;

(c) nebudete zhromažďovať alebo skladovať žiadne informácie o iných užívateľoch;

(d) nebudete poskytovať, a nepoužijete obsah alebo služby Floryday.com obchodným spôsobom, alebo akýmkoľvek spôsobom zahŕňajúcim reklamný materiál, nevyžiadanú poštu, reťazové listy, pyramídové schémy, alebo akýkoľvek iný spôsob neoprávnenej inzercie alebo obchodovania; nebudete využívať Floryday.com na propagáciu alebo vykonávanie žiadnych služieb alebo obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Floryday;

(e) nebudete poskytovať žiaden obsah, ktorý by mohol spôsobiť, že by bola spoločnosť Floryday braná na občiansku alebo kriminálnu zodpovednosť, alebo ktorý by mohol byť považovaný za porušenie akýchkoľvek regionálnych, štátnych alebo medzinárodných zákonov, vrátane – ale nie obmedzené na – zákony súvisiace s autorskými právami, ochrannými známkami, patentmi alebo obchodnými tajomstvami.

8. Odosielanie obsahu na Floryday.com

Poskytnutím akéhokoľvek obsahu stránke Floryday.com:

(a) súhlasíte udeliť spoločnosti Floryday globálne, bez nároku na honorár, nepretržité, nevýlučné práva a licenciu (vrátane akýchkoľvek morálnych alebo iných nutných práv) použiť, vystavovať, reprodukovať, modifikovať, adaptovať, publikovať, distribuovať, uskutočňovať, propagovať, archivovať, prekladať a vytvárať nepôvodné práce a súbory, vcelku alebo čiastočne. Takáto licencia bude platná vzhľadom na akúkoľvek formu, médium a technológiu známe v čase poskytnutia alebo vyvinuté následne;

(b) ručíte za to a reprezentujete, že máte všetky legálne, morálne a iné práva, ktoré môžu byť potrebné na udelenie licencie Floryday špecifikovanej v tejto sekcii 7;

(c) uznávate a súhlasíte s tým, že Floryday bude mať právo (ale nie povinnosť), podľa svojho vlastného uváženia, odmietnuť uverejnenie, alebo odstrániť, alebo blokovať prístup k akémukoľvek obsahu, ktorý poskytnete, v každom čase a pre akúkoľvek príčinu, s predošlým oznámením alebo bez neho.

9. Typografické chyby

Hoci sa Floryday.com usiluje o poskytnutie presných informácií o svojich výrobkoch a cenách, môžu sa vyskytnúť chyby v údajoch o cenách alebo typografické chyby. Floryday.com nemôže potvrdiť cenu položky skôr, ako si ju objednáte. V prípade, že výrobok má uvedenú nesprávnu cenu alebo nesprávnu informáciu kvôli chybe v informácii o cene alebo výrobku, Floryday.com má právo odmietnuť alebo zrušiť akékoľvek objednávky zadané pre daný výrobku podľa vlastného uváženia. V prípade nesprávne oceneného výrobku, Floryday Vás podľa vlastného uváženia môže buď skontaktovať kvôli ďalším inštrukciám, alebo zrušiť Vašu objednávku a upovedomiť Vás o tomto zrušení.

10. Kalkulácia cien pri rozdielnych menách

Kalkulácia cien výrobkov predávaných Floryday.com je založená na hodnotách vypočítaných v amerických dolároch (USD, $, US$). Ceny zobrazené v iných menách sú prevedené z amerického dolára v súlade so súčasným devízovým kurzom. Kvôli kolísavým hodnotám jednotlivých mien nemusia byť ceny zobrazené na stránke v iných menách ako v amerických dolároch, okrem stránky so zobrazením detailov o produkte, aktuálne. Miesta na stránke, kde môžu byť hodnoty v menách iných ako amerických dolároch nepresné, zahŕňajú, okrem iného, propagačné nadpisy, propagačné stránky a informácie na stránkach o kategóriách výrobkov. Cena zobrazená na individuálnej stránke o výrobku, nezávisle od hodnoty meny, je v súčasnosti platná cena, ktorú sa zaväzujete zaplatiť na Floryday.com, s výnimkou poštovného a balného.

11. Zodpovednosť za škody

Súhlasíte s tým, že Floryday a predstavitelia Floryday, pobočky, pridružené strany, zástupcovia, riaditelia, zamestnanci, činitelia, nezávislí dodávatelia, inzerenti a partneri nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo požiadavky, vrátane opodstatnených legálnych poplatkov, ktoré môžu byť vznesené akoukoľvek treťou stranou, vzniknutým Vaším správaním alebo spojením s Floryday.com alebo jej službami, obsahom, ktorý poskytnete, tým, že porušíte tieto Zmluvné podmienky, alebo tým, že porušíte práva akejkoľvek inej osoby alebo strany.

12. Odopretie záruk

ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VYUŽÍVANIE AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB ALEBO OBSAHU POSKYTOVANÉHO SPOLOČNOSŤOU FLORYDAY.COM A ZC HOLDING (HK) S RUČENÍM OBMEDZENÝM („SLUŽBA“) JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. POSKYTUJEME VÁM SLUŽBY A OBSAH V STAVE „V AKOM SÚ“, A FLORYDAY VÝSLOVNE POPIERA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, IMPLICITNÉ ALEBO PRIAMO VYJADRENÉ, ZAHŔŇAJÚCE OKREM INÉHO ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSŤ PRE KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIE ZMLUVY.

FLORYDAY NEPOSKYTUJE ŽIADNU IMPLICITNÚ ALEBO PRIAMO VYJADRENÚ ZÁRUKU, ŽE KAŽDÁ SÚČASŤ SLUŽBY BUDE NEPRERUŠENÁ, BEZCHYBNÁ, BEZ VÍRUSOV, VČASNÁ, BEZPEČNÁ, PRESNÁ, SPOĽAHLIVÁ, ALEBO URČITEJ KVALITY, ANI IMPLICITNE ALEBO SLOVOM NEZARUČUJE, ŽE JE BEZPEČNÉ STIAHNUŤ AKÝKOĽVEK OBSAH AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM. ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE FLORYDAY ANI ŽIADEN INÝ ÚČASTNÍK SLUŽBY NEPOSKYTUJE ODBORNÚ RADU ŽIADNEHO DRUHU A AKÚKOĽVEK RADU ALEBO INÚ INFORMÁCIU, KTORÚ DOSTANETE OD FLORYDAY.COM, MÔŽETE POUŽIŤ VÝHRADNE NA VLASTNÉ RIZIKO, A S TÝM, ŽE FLORYDAY NEBUDE NIESŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

Niektoré jurisdikcie nemusia povoľovať odopretie implikovaných záruk, a niektoré z vyhlásení o odopretí záruky uvedených vyššie sa nemusia na Vás vzťahovať v súvislosti s implikovanými zárukami; ostatné zmluvné podmienky zostávajú napriek tomu vynútiteľné.

13. Obmedzenie zodpovednosti

ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE EDITOR STRÁNKY NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE ŠKODY PRIAMEJ, NEPRIAMEJ, MIMORIADNEJ, NÁHODNEJ, NÁSLEDNEJ ALEBO EXEMPLÁRNEJ POVAHY; TOTO ZAHŔŇA OKREM INÉHO ŠKODY SÚVISIACE SO STRATOU ZISKOV, DOBRÉHO MENA, ÚŽITKU, ÚDAJOV, ALEBO INÉ NEHMOTNÉ ŠKODY (AJ V PRÍPADE, ŽE FLORYDAY BOL INFORMOVANÝ O MOŽNOSTI TÝCHTO ŠKÔD), VYPLÝVAJÚCE Z (I) UŽÍVANIA SLUŽIEB ALEBO NESCHOPNOSTI UŽÍVAŤ SLUŽBY, (II) NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB VYPLÝVAJÚCICH Z AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE UZATVORENEJ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB, (III) NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU K VAŠÍM ÚDAJOM ALEBO OBMENY PRENOSU ÚDAJOV, (IV) VYHLÁSENIA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY ALEBO SPRÁVANIA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY UŽÍVAJÚCEJ SLUŽBY, ALEBO (V) AKÝCHKOĽVEK INÝCH OKOLNOSTÍ SÚVISIACIMI SO SLUŽBAMI.

V niektorých jurisdikciách nie je povolené obmedzenie zodpovednosti, a tieto obmedzenia sa preto nemusia na Vás vzťahovať.

14.Vyhradenie práv

Floryday si vyhradzuje všetky práva Floryday, zahŕňajúc okrem iného akékoľvek a všetky autorské práva, obchodné známky, patenty, obchodné tajomstvá, a iné vlastnícke práva, ktoré môže mať Floryday vzhľadom na Floryday.com a jeho obsah, tovary a služby, ktoré môže poskytovať. Použitie práv a vlastníctva Floryday si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Floryday. Sprístupnením svojich služieb Vám Floryday neposkytuje žiadne implikované alebo výslovné licencie alebo práva, a nebudete mať žiadne právo využívať Floryday.com alebo služby, ktoré poskytuje, akýmkoľvek komerčným spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Floryday.

15. Porušenie autorských práv

Ak si myslíte, že Vaše vlastníctvo bolo použité akýmkoľvek spôsobom, ktorý možno považovať za porušenie autorských práv alebo narušenie Vašich práv na intelektuálne vlastníctvo, môžete skontaktovať činiteľa na autorské práva vo Floryday emailom na adrese service@floryday.com.

16. Rozhodcovské konanie

Ak sa zmluvné strany nedokážu dohodnúť na urovnaní rozporu do 30 dní od vzniku rozporu, súhlasia s odoslaním tohto rozporu do Medzinárodného rozhodcovského centra v Hongkongu (Hong Kong International Arbitration Center, „HKIAC”) na posúdenie, ktoré sa bude viesť v súlade s rozhodcovskými pravidlami Komisie platnými v čase podania žiadosti o rozhodnutie. Výsledky rozhodnutia sú konečné a záväzné pre obidve strany.V prípade transakcií v EÚ sa spor uplatňuje vo francúzskom práve.

17.Rôzne ďalšie informácie

(i) V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok je považované v rozpore s právnymi predpismi súdom s jurisdikciou pre strany, spomínaná provízia sa vyloží tak, aby odrážala pôvodné zámery strán v súlade s platnými právnymi predpismi, a zvyšok týchto podmienok bude naďalej platný a použiteľný; (ii) neschopnosť ktorejkoľvek strany presadiť akékoľvek právo podľa týchto Zmluvných podmienok nebude považované za vzdanie sa práva tejto strany, a uvedené právo zostane v plnej platnosti a účinnosti; (iii) Súhlasíte s tým, že akýkoľvek nárok alebo kauza vzhľadom k Floryday.com alebo jej službám musí byť podaná do jedného (1) roka po tom, čo takýto nárok alebo kauza vznikli, inak bude spomínaný nárok alebo kauza navždy premlčaný, bez ohľadu na akékoľvek odporujúce právne predpisy; (iv) Floryday môže previesť práva a povinnosti Floryday za týchto Zmluvných podmienok; v tom prípade bude Floryday oslobodený od akéhokoľvek ďalšieho záväzku.

 

 
0

rozprávanie teraz

Prihláste sa s Facebookom

Ste prihlásení Facebook a môžte sa prihlásiť na Floryday. Prihlasovanie na Floryday, čakajte prosím ...

Spojenie poštových schránok

Váš účet musí byť spojený s emailom.

Prihláste sa s Googleom

Ste prihlásení Google a môžte sa prihlásiť na Floryday. Prihlasovanie na Floryday, čakajte prosím ...

*Narodeniny(pre špeciálny darček):
REGISTRÁCIA &
ZÍSKAJTE ZĽAVU 5%
  • *Narodeniny(pre špeciálny darček):
Máte už účet?  Prihlásiť sa